Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van SuperSnel wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van SuperSnel: de door SuperSnel te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van 1 of meer producten of diensten van SuperSnel.

2. Toepasselijkheid
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SuperSnel.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor SuperSnel niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege SuperSnel gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door SuperSnel schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door SuperSnel heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met ACCOORD met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door SuperSnel; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiele rekening van SuperSnel.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beindiging
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden en wordt telkens verlengd met 12 maanden.
5.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd met een aangetekend schrijven tot twee maanden voor de vervaldatum.
5.3 SuperSnel kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beeindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens SuperSnel niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4 SuperSnel heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft SuperSnel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd
6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van SuperSnel zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht
7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 SuperSnel is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer
8.1 Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000MB 4 euro excl btw berekend. In sommige gevallen kan SuperSnel vragen om een voorschot. Dit is niet van toepassing op colocation contracten.

9. Prijzen
9.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2 SuperSnel heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van SuperSnel.
10.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt SuperSnel het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geincasseerd.
10.4 SuperSnel stuurt opdrachtgever 1 maand voor de verlengingsdatum een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan SuperSnel kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal SuperSnel een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.7 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
10.8 In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
10.9 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden gencasseerd of niet aan SuperSnel is voldaan.
10.10 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden gencasseerd of niet worden ontvangen, brengt SuperSnel een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10.11 Indien abusievelijk een hoger bedrag gencasseerd wordt, dan dient SuperSnel het teveel gencasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geresoneerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de SuperSnel site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart SuperSnel ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Het door SuperSnel vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van SuperSnel.

13. Aansprakelijkheid
13.1 SuperSnel is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar SuperSnel weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SuperSnel kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met SuperSnel of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SuperSnel.
13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SuperSnel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SuperSnel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart SuperSnel voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SuperSnel.
13.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. SuperSnel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. SuperSnel is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 SuperSnel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die SuperSnel mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan SuperSnel. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die SuperSnel als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling
15.1 SuperSnel heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens SuperSnel niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. SuperSnel zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SuperSnel kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door SuperSnel gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl.BTW.

16. Reclame
16.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens SuperSnel vervalt.
16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van SuperSnel.
16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 SuperSnel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SuperSnel en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.